Zine.net online

Witaj na Zine.net online Zaloguj się | Rejestracja | Pomoc
w Szukaj

arkadiusz.wasniewski

Konfiguracja Reporting Services przy pomocy PowerShell

Od pewnego czasu mam przyjemność budować od podstaw system raportowy w jednej z firm finansowych. Dzięki temu możliwe jest przejście przeze mnie całej ścieżki związanej z instalacją, konfiguracją serwera i uprawnień, tworzeniem raportów oraz ich zarządzaniem.

Pierwsze czynności są zawsze takie same. Trzeba pogrupować raporty według określonych przez właściciela biznesowego kategorii oraz nadać uprawnienia dostępu do poszczególnych raportów. Najłatwiej powiązać kategorie z działami występującymi w danej firmie oraz nałożyć uprawnienia dostępu na poziomie folderów. Oczywiście z biegiem czasu, kiedy raportów powstaje coraz więcej i rośnie świadomość użytkowników, zaczynają się pojawiać żądania dotyczące modyfikacji uprawnień, dostępu grup do folderów lub poszczególnych raportów. Przy dużej liczbie raportów i dużej liczbie tego typu żądań zarządzanie uprawnieniami zaczyna stawać się zadaniem, któremu może się okazać, iż poświęcamy zbyt wiele czasu.

Ograniczenia

Załóżmy, iż na serwerze raportów mamy zdefiniowaną następującą strukturę folderów oraz zawartych w nich raportów:

Struktura folderów i raportów

Przykładowa struktura folderów i raportów

Do folderu Folder_1 dostęp ma grupa użytkowników Grupa_1, która jednocześnie nie ma dostępu do folderu Folder_2. W jaki sposób Grupa_1 ma mieć zrealizowany dostęp do raportu Raport_2_3?

Pierwszy sposób do zrobienie skrótu (link) w Folder_1 raportu Raport_2_3. Ale w zaprezentowanej strukturze Raport_2_3 korzysta z podraportu Podraport_2_3_1 oraz wywołuje raport Raport_2_2. To oznacza, iż podraport oraz odniesienie do raportu Raport_2_2 w folderze Folder_1 nie będą działać z powodu braku uprawnień. Czy zrobienie w związku z tym skrótu do Podraport_2_3_1 i Raport_2_2 w folderze Folder_1 rozwiąże nam problem? Niestety nie. Raport_2_3 dalej będzie się odwoływać do zawartości folderu Folder_2.

Jak inaczej można rozwiązać ten problem? Drugi sposób polega na wgraniu interesujących nas raportów całkowicie od nowa do właściwego folderu. Tylko, że takie podejście powoduje, iż przy dużej ilości takich zależności zarządzanie uaktualnianiem definicji raportu staje się pracochłonne i podatne na błędy – trzeba bowiem uaktualnić wszystkie wersje danego raportu w systemie.

Trzeci sposób wiąże się ze zmianą zarządzania uprawnieniami. Zamiast zarządzać dostępem na poziomie folderów należy przejść na poziom poszczególnych raportów. Problem w tym, iż uprawnienia folderu nadrzędnego to suma uprawnień wszystkich raportów i podfolderów. Jest to konieczne aby użytkownik mógł dostać się do folderu w celu przeglądania dostępnych raportów. Przez to łatwiejszym staje popełnienie błędu i udostępnienie dowolnego raportu wszystkim grupom, które mają dostęp do danego folderu.

Ze skrótami do raportów wiąże się jeszcze jeden ważny problem. Załóżmy, iż z jakiś względów do raportów w folderze Folder_2 dostęp uzyskuje grupa Grupa_1. Uprawnienia są przyznawane na poziomie folderu. Następnie w folderze Folder_2 tworzony jest skrót do raportu Raport_3_1 z folderu Folder_3. Efektem tych zmian jest możliwość wywoływania raportu Raport_3_1 przez grupę Grupa_1 mimo, iż może wcale nie to było naszym celem.

Wybór rozwiązania

Co w takim razie powinniśmy zrobić aby ogarnąć temat konfiguracji uprawnień? To co mnie się od razu nasunęło było skorzystanie ze skryptu. Nad wyborem języka skryptowego niewiele się zastanawiałem. Wybór PowerShell’a był w sumie dość oczywisty. Pozostało jedynie wybrać sposób komunikacji z  usługami raportującymi. Pierwsza możliwość to skorzystanie z programu rs.exe dostępnego po instalacji Reporting Services. Aplikacja ta nie umożliwia jednak wykonywania bardziej zaawansowanych czynności przez co nie będziemy mogli z niej skorzystać. A sposób drugi?

Usługi raportujące składają się z dwóch aplikacji webowych:

 • ReportManager;
 • ReportServer.

Użytkownik końcowy najczęściej korzysta z ReportManager udostępnianej pod nazwą Reports. Aplikacja ta umożliwia między innymi przeglądanie i wyświetlanie raportów w ramach przeglądarki internetowej. ReportServer dostarcza natomiast usługi sieciowe wykorzystywane przez ReportManager w celu pobierania, wyświetlania i modyfikowania zawartości bazy danych serwera raportów.

Usługi sieciowe i PowerShell. Czemu nie…

PowerShell i Policy

Kilka słów na temat zabezpieczeń PowerShell. Domyślnie po instalacji można uruchamiać jedynie skrypty podpisane. Poziom uprawnień można sprawdzić wpisując w konsoli PowerShell polecenie Get-ExecutionPolicy. Dozwolone wartości to:

 • Restricted;
 • AllSigned;
 • RemoteSigned;
 • Unrestricted.

Domyślne ograniczenie może być dla nas zbyt bolesne. Dlatego też jeśli mamy ustawiony poziom zabezpieczeń jako Restricted lub AllSigned możemy go zmienić na mniej restrykcyjny:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Istnieje również możliwość skorzystania z Group Policy o czym można przeczytać na stronach WindowSecurity.com.

Parametry startowe

Rozpoczęcie wykonywania skryptu rozpoczynamy między innymi od zdefiniowania stałych:

  # Adres serwera raportów
  [string] $reportServerAddress = 
    "http://localhost/reportserver/reportservice2005.asmx?WSDL"
  
  # Miejsce składowania definicji raportów
  [string] $reportProjectFolder = "C:\Raporty\src"
  
  # Zmienne zawierające źródła danych wymaganych przez raporty
  [string] $dataSourceReferenceName = "/Data Sources/ReportsDataSource"
  
  # Miejsce nadrzędne dla konfigurowanych raportów. Katalog startowy
  [string] $global:root = "/"

oraz zmiennych globalnych:

  $global:assembly = $null
  $global:proxy = $null

Adres serwera raportów zawsze będzie taki sam. Jedynie w przypadku konfiguracji zdalnej serwera raportów nazwę localhost należy zastąpić nazwą lub adresem właściwego komputera. Jeśli chodzi o źródła danych to zakładam, iż są one już utworzone w ramach usług raportujących. Dzięki temu unikam zapisywania w pliku konfigurującym ścieżek dostępu i haseł do serwerów baz danych. W powyższym przykładzie zdefiniowane jest tylko jedno źródło danych, ale w może być ich (tak jak u mnie w systemie produkcyjnym) oczywiście więcej. Zmienne $global:assembly oraz $global:proxy będą zawierać klasy umożliwiające zarządzanie serwerem raportów.

Przygotowanie połączenia z serwerem raportów

Część rozwiązań, między innymi funkcja New-WebServiceProxy dostępna od PowerShell V2 (CTP3), zwraca obiekt proxy umożliwiający jedynie wykonywanie operacji udostępnianych przez usługi sieciowe serwera raportów. Jest to za mało, ponieważ potrzebować będziemy również możliwości tworzenia nowych obiektów. Dlatego też jako rozwiązanie właściwe wybrałem propozycję Christiana Glessnera. Szczegóły można znaleźć we wpisie PowerShell, WebServices & SharePoint na jego blogu. Źródła można pobrać z witryny http://www.codeplex.com/iLoveSharePoint/Release/ProjectReleases.aspx.

W swoim rozwiązaniu wykorzystuję zmodyfikowaną wersję metody Get-WebServiceProxy ze skryptu Christiana Glessnera:

  function Create-WebServiceProxy(
    [string] $url = $(throw 'Brak adresu serwera raportów!'))
  {
    Write-Host "Nawiązywanie połączenia z serwerem $url"

    $fileName = [System.IO.Path]::Combine(
      [System.Environment]::CurrentDirectory, 
      "Proxy.ReportingServices2005")  
    if(!(Test-Path "$fileName.dll")){
      $WinSDK = "$env:ProgramFiles\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\Bin"
      $Net35 = "$env:SystemRoot\Microsoft.NET\Framework\v3.5"
    
      $null =& $WinSdk\wsdl.exe $url /n:Proxy /out:"$fileName.cs"
      $null =& $Net35\csc.exe /t:library /out:"$fileName.dll" "$fileName.cs"
    }
    $global:assembly = [System.Reflection.Assembly]::LoadFrom("$fileName.dll")
    $proxyType = $global:assembly.GetTypes() | Where-Object { $_.IsSubclassOf(
      [System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol]) -eq $true}
    $global:proxy = New-Object -TypeName $proxyType
    
    Write-Host "Połączenie nawiązane"
  }

Jak widzimy, w powyższym kodzie tworzona, ładowana do pamięci i przechowywana w zmiennej globalnej $global:assembly jest biblioteka Proxy.ReportingServices2005.dll zawierająca wszystkie potrzebne typy. Zmienna globalna $global:proxy zawiera instancję klasy umożliwiającej odpytywanie usług sieciowych serwera raportowego znajdującego się w określonej przez nas lokalizacji.

Utworzenie biblioteki Proxy.ReportingServices2005.dll wymaga Microsoft SDKs, które wgrywane do systemu jest automatycznie w czasie instalacji Visual Studio. Jeśli z jakiś przyczyn na serwerze, na którym uruchamiamy powyższy skrypt nie ma i nie może być zainstalowane Microsoft SDKs, należy bibliotekę Proxy.ReportingServices2005.dll utworzyć na komputerze programisty, a następnie przekopiować razem ze skryptem w miejsce docelowe. Rozwiązanie zadziała. Dzięki warunkowi if(!(Test-Path "$fileName.dll")) biblioteka nie będzie ponownie tworzona jeśli już istnieje.

Czas na przygotowanie połączenia z serwerem raportów:

  Create-WebServiceProxy $reportServerAddress
  $global:proxy.Credentials = [System.Net.CredentialCache]::DefaultCredentials

Koniecznie musimy pamiętać o przypisaniu danych uprawnionego użytkownika. W przypadku kiedy konfigurujemy localhost wystarczy przypisać aktualnie zalogowanego do komputera użytkownika – z definicji użytkownicy lokalni mają bowiem uprawnienia administracyjne w ramach usług raportowych.

Konfiguracja folderu startowego

Po nawiązaniu połączenia z serwerem raportów czyścimy uprawnienia głównego katalogu, w ramach którego będziemy tworzyć foldery i wgrywać raporty.

  $policies = Create-Policy $adminGroups "WAW-RS\ReportUser"
  $global:proxy.SetPolicies("$root", $policies)

Funkcja Create-Policy na podstawie przekazanych tablic zawierających łańcuchy z nazwami uprawnień tworzy odpowiednią kolekcję obiektów, którą możemy przekazać do usługi sieciowej SetPolicies. Zmienna $adminGroups zawiera minimalne uprawnienia administratora:

  $adminGroups = "BUILTIN\Administrators"

jeśli system, na którym uruchamiamy skrypt jest w angielskiej wersji językowej lub:

  $adminGroups = "BUILTIN\Administratorzy"

jeśli system jest w polskiej wersji językowej. W powyższym przykładzie do metody Create-Policy przekazujemy również uprawnienia do przeglądania raportów dla użytkownika "WAW-RS\ReportUser". Serwer raportów może bowiem zawierać raporty dla innych aplikacji webowych, których nie będziemy konfigurować. Ważne jest, aby uprawnienia przekazywane do funkcji Create-Policy w skrypcie podawać zawsze z nazwą komputera!

Co natomiast robi funkcja Create-Policy? Oto jej kod:

  function Create-Policy([string[]] $adminGroups, [string[]] $browseGroups)
  {
    [Proxy.Policy[]] $policies = Create-AdminPolicy $adminGroups
    foreach($browseGroup in $browseGroups){
      $role = New-Object "Proxy.Role"
      $role.Name = "Browser"
      $policy = New-Object "Proxy.Policy"
      $policy.GroupUserName = $browseGroup
      $policy.Roles += $role
      $policies += $policy
    }
    return $policies
  }

Oraz kod metody Create-AdminPolicy:

  function Create-AdminPolicy([string[]] $adminGroups)
  {
    [Proxy.Policy[]] $policies = @()
    foreach($adminGroup in $adminGroups){
      $role = New-Object "Proxy.Role"
      $role.Name = "Content Manager"
      $policy = New-Object "Proxy.Policy"
      $policy.GroupUserName = $adminGroup
      $policy.Roles += $role
      $policies += $policy
    }
    return $policies
  }

W funkcjach Create-Policy oraz Create-AdminPolicy dokonuję pewnych założeń i uproszczeń. Otóż każdej grupie przekazanej przez zmienną $browseGroup przypisywane jest uprawnienie "Browser". Usługi raportujące mają więcej w tej materii możliwości, ale ponieważ nie korzystam z nich nie są przeze mnie w  skrypcie obsługiwane.

Konfiguracja folderów i raportów

Proces konfiguracji będzie przebiegał według następującego schematu:

 • Utworzenie jeśli konieczne folderu dla raportów;
 • Nadanie niezbędnych uprawnień do folderu;
 • Wgranie jeśli konieczne pliku rdl z definicją raportu;
 • Konfiguracja właściwości raportu;
 • Przypisanie źródła danych do raportu;
 • Konfiguracja uprawnień dostępu do raportu;
 • Dodanie do folderów nadrzędnych uprawnień koniecznych do dostępu do raportu.

Przykład załadowania i konfiguracji kilku kombinacji raportów:

  Write-Host
  Write-Host "Konfigurowanie raportów przykładowych"
  $folder = "Raporty przykładowe"
  $reportPath = "$reportProjectFolder\Raporty przykładowe"
  $browseGroups = "AD\Grupa1", "AD\Grupa2", "AD\Grupa3"

  Create-Folder $folder $root $adminGroups
  $path = Combine-Path $root $folder
  
  Create-Report "$path" "$reportPath\Raport 1.rdl" $adminGroups
    $browseGroups $dataSourceReferenceName
  Create-Report "$path" "$reportPath\Raport 1 - podraport.rdl" $adminGroups 
    $browseGroups $dataSourceReferenceName $hide
  Create-Report "$path" "$reportPath\Raport 2.rdl" $adminGroups 
    ($browseGroups + "AD\Grupa4") $dataSourceReferenceName
  Create-Report "$path" "$reportPath\Raport 3.rdl" $adminGroups 
    ($browseGroups + "AD\Grupa4", "AD\Grupa5") $dataSourceReferenceName
  Create-Report "$path" "$reportPath\Raport 4.rdl" $adminGroups 
    $browseGroups $null

Stała pomocnicza $hide zwraca wartość $true i podawana jako parametr funkcji Create-Report umożliwia ukrycie raportu.

Po zdefiniowaniu wartości zmiennych zaczynamy od utworzenia i aktualizacji uprawnień folderu. Do tego wykorzystujemy metodę Create-Folder:

  function Create-Folder([string] $folder, [string] $parent = "/", 
    [string[]] $adminGroups)
  {  
    [string] $path = Combine-Path $parent $folder
    if(!(ItemExists $parent $folder)){
      Write-Host "Utworzenie folderu $path"
      $properties = @()
      $global:proxy.CreateFolder($folder, $parent, $properties)
    }
    Write-Host "Usunięcie uprawnień dla folderu $path"
    $policies = Create-AdminPolicy $adminGroups
    $global:proxy.SetPolicies("$path", $policies)
  }

Dwie metody pomocnicze wywoływane przez funkcję Create-Folder to:

  function Combine-Path([string] $path1, [string] $path2)
  {
    [string] $path = [System.IO.Path]::Combine($path1, $path2)
    return $path.Replace("\", "/")
  }

umożliwiająca budowanie poprawnych ścieżek dostępu, oraz ItemExists, której zadaniem jest sprawdzenie czy w danej lokalizacji istnieje szukany przez nas element: folder, raport, źródło danych...

  function ItemExists([string] $folder, [string] $name)
  {
    [Proxy.BooleanOperatorEnum] $operator = 0
    [Proxy.ConditionEnum] $condition = 1
    $searchCondition = New-Object "Proxy.SearchCondition"
    $searchCondition.Condition = $condition
    $searchCondition.ConditionSpecified = $true
    $searchCondition.Name = "Name"
    $searchCondition.Value = $name
    [Proxy.CatalogItem[]] $items = 
      $global:proxy.FindItems($folder, $operator, $searchCondition)
    return $items -and ($items.Length -cgt 0)
  }

Największe jednak czynności są wykonywane w czasie wgrywania i konfigurowania konkretnego raportu:

  function Create-Report([string] $parent, [string] $path, 
    [string[]] $adminGroups, [string[]] $browseGroups,
    [string] $dataSourceReferenceName,
    $hide = $false, $overwrite = $false)
  {
    Write-Host
    $name = [System.IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension($path)
    $report = "$parent/$name"
    
    if(!$overwrite){
      if(!(ItemExists $parent $name)){
        Upload-Report $parent $path $name $overwrite
      }
    }
    
    Set-ReportProperty $report $hide
    Set-ReportReferenceDataSource $report $dataSourceReferenceName
    [Proxy.Policy[]] $policies = Create-Policy $adminGroups $browseGroups
    Set-ReportPolicy $report $name $policies
    Set-FolderPolicy $parent $policies
  }

Domyślnie jeśli dany raport już istnieje to nie jest aktualizowana jego definicja. Poprzez modyfikację wartości domyślnej dla parametru $overwrite możemy zmienić zachowanie skryptu. Pamiętajmy, iż nie należy usuwać raportów w celu modyfikacji definicji aby nie stracić istniejących historii i subskrypcji. Domyślne zachowanie skryptu jest takie, aby można było go uruchamiać w dowolnym (no prawie) momencie w celu sprawdzenia i korekcji uprawnień.

Funkcja wgrywająca definicję raportu wygląda zaś następująco:

  function Upload-Report([string] $parent, [string] $path, 
    [string] $name, [bool] $overwrite)
  {
    Write-Host "Utworzenie raportu $report"
    $stream = [System.IO.File]::OpenRead($path)
    $definition = New-Object byte[] $stream.Length
    $stream.Read($definition, 0, $stream.Length)
    $stream.Close()    
    $global:proxy.CreateReport($name, $parent, 
      $overwrite, $definition, $null)
  }

Jak widzimy ułatwiamy sobie życie korzystając z bibliotek platformy .NET!

Właściwości, które ustawiamy są skromne.W chwili obecnej jest to jedynie ukrywanie raportu. Ma to sens na przykład w przypadku podraportów, które nie stanowią jednocześnie samodzielnego raportu:

  function Set-ReportProperty([string] $report, [bool] $hidden)
  {
    Write-Host "Aktualizacja właściwości raportu $name"
    $property = New-Object "Proxy.Property"
    $property.Name = "Hidden"
    $property.Value = $hidden
    $properties = @($property)
    $global:proxy.SetProperties($report, $properties)
  }

Po ustawieniu właściwości następuje przypisanie źródła danych do raportu. Oczywiście nie każdy raport musi posiadać źródło danych. Stąd warunek na początku funkcji:

  function Set-ReportReferenceDataSource([string] $report, 
    [string] $dataSourceReferenceName)
  {
    if($dataSourceReferenceName -eq $null -or 
      $dataSourceReferenceName.Length -lt 1){
      return  
    }
    
    Write-Host "Aktualizacja źródła danych raportu $name"
    $dataSourceReference = New-Object "Proxy.DataSourceReference"
    $dataSourceReference.Reference = $dataSourceReferenceName
    $dataSources = $global:proxy.GetItemDataSources($report)
    # Poniższe można odkomentować jeśli nie zależy nam na poprawności
    # przypisań źródła danych
    #if($dataSources -eq $null){
    #  return
    #}
    foreach($dataSource in $dataSources){
      $dataSource.Item = $dataSourceReference
    }
    $global:proxy.SetItemDataSources($report, $dataSources)
  }

W powyższym kodzie dokonuję kilku ważnych założeń. Po pierwsze jak już wcześniej mówiłem, zakładam, iż źródła danych w ramach usług raportowych są już utworzone. Dlatego też stosuję typ Proxy.DataSourceReference. Po drugie każdy raport korzysta docelowo tylko z jednego źródła danych. Nawet jeśli w czasie tworzenia raportu i jego testów wykorzystywałem dwa czy trzy źródła danych to na serwerze produkcyjnym mam tylko jedno źródło. Jeśli to założenie w Waszym przypadku nie będzie prawdziwe należy dokonać modyfikacji funkcji Set-ReportReferenceDataSource tak, aby parametr $dataSourceReferenceName był tablicą.

Przypisanie uprawnień do raportu:

  function Set-ReportPolicy([string] $report, [string] $name, 
    [Proxy.Policy[]] $policies)
  {
    Write-Host "Nadanie uprawnień do raportu $name"    
    $global:proxy.SetPolicies($report, $policies)
  }

I na koniec rekurencyjne ustawienia właściwości folderu zawierającego konfigurowany raport. Znak % jest skrótowym zapisem polecenia Foreach-Object:

  function Set-FolderPolicy([string] $parent,
    [Proxy.Policy[]] $policies)
  {    
    $folderPolicies = @()
    $folderPoliciesInherited = [ref] $false
    $folderPolicies = $global:proxy.GetPolicies($parent,
      $folderPoliciesInherited)
    foreach($policy in $policies){
      if($($folderPolicies | % {$_.GroupUserName}) -notcontains 
          $policy.GroupUserName){
        $folderPolicies += $policy
      }
    }
    Write-Host "Aktualizacja uprawnień folderu $parent"
    $global:proxy.SetPolicies($parent, $folderPolicies)
    
    if($parent -eq $global:root){
      return
    }
    
    for($i = $parent.Length; 0, $i--){
      if($parent[$i] -eq "/"){
        $newParent = $parent.Substring(0, $i)
        if($newParent.Length -eq 0){
          $newParent = "/"
        }
        Set-FolderPolicy $newParent $policies
        break
      }
    }
  }

Pamiętajmy o bardzo ważnym fakcie – uprawnienia folderu zawierający podfoldery i raporty są sumą uprawnień podfolderów i raportów!

Zakończenie

Uzbrojeni w taki skrypt możemy spokojnie wypłynąć na szerokie wody konfiguracyjne usług raportowych. Jedyne problemy jakie mogą nas spotkać dotyczyć będą sytuacji, kiedy będziemy próbowali skorzystać z protokołu https przy braku zaufanego certyfikatu. Nie ma bowiem możliwości potwierdzenia świadomego łączenia się z serwerem.

Osobom, które chciałyby spróbować swoich sił w wykorzystaniu języka PowerShell polecam pobranie darmowego PowerGUI umożliwiającego pisanie skryptów oraz zarządzanie (!) komputerem i nie tylko przy pomocy hierarchicznie zorganizowanych skryptów PowerShell. Warto również z sekcji PowerPacks pobrać pakiet SQL Server 2005 Reporting Services Power Pack umożliwiający zarządzanie usługami raportującymi.

Grafika (schemat folderów) została wykonana przy pomocy bubbl.us.

Opublikowane 20 lutego 2009 14:42 przez arkadiusz.wasniewski

Komentarze:

Brak komentarzy
Komentarze anonimowe wyłączone
W oparciu o Community Server (Personal Edition), Telligent Systems